Edukacja międzynarodowa

Ogólne założenia programu nauczania
    Głównym celem naszego programu nauczania jest dostarczenie dzieciom, zarówno z Polski, jak i z całego świata, wysokiej jakości, dwujęzycznej (angielskiej i polskiej) wszechstronnej edukacji, która pomoże im zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności by stać się w przyszłości obywatelami nowoczesnego, demokratycznego społeczeństwa XXI wieku.
    Zadaniem Szkoły jest tworzenie atmosfery w której każdy uczeń ma poczucie poszanowania własnej godności, a rozwój jego talentów i umiejętności jest zawsze doceniany. Szkoła kładzie duży nacisk na rozwój świadomości praw przysługujących każdemu uczniowi, a także wynikających z nich obowiązków. Chcemy też by nasi uczniowie wychowywani byli w poczuciu obowiązku niesienia pomocy słabszym, skrzywdzonym i cierpiącym. Wierzymy, że taka świadomość przyczyni się do jak najlepszego formowania charakterów naszych wychowanków, a w przyszłości do poszanowania przez nich praw człowieka na całym świecie.
Program nauczania dla klas I-VI szkoły podstawowej
    Szkoła realizuje programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, wzbogacone o treści programowe British National Curriculum. Program nauczania w szkole podstawowej kończy się polskim sprawdzianem umiejętności oraz zewnętrznym egzaminem z języka angielskiego, przeprowadzanym przez Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Cambridge. Dzięki takiej korelacji programów uczniowie z łatwością przechodzić mogą zarówno do szkół międzynarodowych z językiem wykładowym angielskim poza Polską, jak też do szkół realizujących polskie programy nauczania.
    Językami wykładowymi w szkole są: język angielski dla większości przedmiotów oraz język polski, w którym obok samego przedmiotu prowadzone są także dla dzieci polskich zajęcia z historii Polski, geografii Polski oraz z religii. Uczniowie, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym uczą się go dodatkowo jako języka obcego (EFL - English Foreign Language), zaś uczniowie, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, obowiązkowo uczą się tego języka jako obcego (PFL - Polish Foreign Language). W klasie drugiej dzieci rozpoczynają naukę języka francuskiego lub niemieckiego, jako drugiego języka obcego. Wszyscy uczniowie uczą się też swojego języka ojczystego. Obok języka polskiego są to języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, słoweński, węgierski, rosyjski, chiński i arabski.
    Ważną rolę w całym procesie edukacji, proponowanym przez naszą Szkołę, stanowi język angielski, jako język komunikacji. Nauczają go przede wszystkim nauczyciele pochodzący z różnych krajów anglojęzycznych (native speaker). Pozwala to naszym uczniom zapoznawać się nie tylko z różnymi kulturami, ale też z różnorodnością tego języka. Ucząc języka angielskiego staramy się rozwijać w naszych uczniach zarówno umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia, jak również kreatywnego, pełnego wyobraźni i skutecznego komunikowania się z innymi. Chcemy by nasi uczniowie byli entuzjastycznymi, ale też i krytycznymi czytelnikami i odbiorcami zarówno tekstów literackich, poetyckich, historycznych czy popularnonaukowych, a także wszelkich przekazów medialnych wyrażanych w tym języku. Dlatego program nauczania języka angielskiego w naszej Szkole oparty został na wymaganiach British National Curriculum i podzielony jest na siedem poziomów odpowiadających zarówno wiekowi uczniów, jak też ich lingwistycznym umiejętnościom. Weryfikację poziomu nauczania języka angielskiego stanowią egzaminy zewnętrzne, przeprowadzane przez Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Cambridge. W szkole podstawowej są to dwa egzaminy, zdawane przez uczniów w klasie czwartej (KET - Key English Test) i w klasie piątej lub szóstej (PET - Preliminary English Test). Więcej informacji na ten temat odnaleźć można na stronie internetowej: www.cambridgeesol.org.
    Od początku swego istnienia Szkoła inspiruje się zasadami kształcenia w środowiskach wielokulturowych, wprowadzonymi przed laty w IBO - International Baccalaureate Organisation na poziomie PYP - Primary Years Programme i dąży do jak najszybszego uzyskania formalnej akredytacji, pozwalającej na pełne korzystanie z tego programu.
Program nauczania dla klas I-III gimnazjum
    Podobnie jak w szkole podstawowej, w gimnazjum realizowane są programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (m.in. program wydawnictwa "Znak" Do Itaki czy program Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego Matematyka z plusem), wzbogacone o treści programowe British National Curriculum. Program nauczania kończy się polskim, zewnętrznym egzaminem gimnazjalnym, przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz zewnętrznym egzaminem z języka angielskiego (FC - First Certificate), przeprowadzanym przez Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Cambridge. Dzięki takiej korelacji programów w klasach gimnazjalnych, podobnie jak po szkole podstawowej, uczniowie z łatwością przechodzić mogą zarówno do szkół międzynarodowych z językiem wykładowym angielskim poza Polską, jak też do szkół realizujących polskie programy nauczania.
    W gimnazjum kontynuujemy naukę w języku angielskim, a także języka polskiego dla obcokrajowców. Uczniowie mogą też kontynuować naukę wybranych języków obcych: francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego. Podobnie jak szkole podstawowej zapewniamy naszym uczniom możliwość nauki języka ojczystego. Obok języka polskiego są to języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, słoweński, węgierski, rosyjski, chiński i arabski.
    W trzeciej klasie gimnazjum uczniowie rozpoczynają dwuletnie przygotowania do egzaminów międzynarodowej matury brytyjskiej na poziomie IGCSE z około pięciu do siedmiu przedmiotów, które kontynuować będą w klasie pierwszej liceum.
    Od początku swego istnienia Szkoła inspiruje się zasadami kształcenia w środowiskach wielokulturowych, wprowadzonymi przed laty w IBO - International Baccalaureate Organisation na poziomie MYP - Middley Years Programme i dąży do jak najszybszego uzyskania formalnej akredytacji, pozwalającej na pełne korzystanie z tego programu.
Program nauczania dla klas ponadgimnazjalnych
    W klasie pierwszej liceum uczniowie kontynuują rozpoczęte w gimnazjum przygotowania do egzaminów międzynarodowej matury brytyjskiej na poziomie IGCSE. Egzaminy zdawane na zakończenie pierwszej klasy przeprowadzane są przez trzy brytyjskie komisje egzaminacyjne w Londynie, Cambridge i Manchesterze. Szkoła ma akredytacje wymienionych komisji.
    W klasie drugiej i trzeciej uczniowie realizują program Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma Programme. Szkoła ma akredytację International Baccalaureate Organisation. Więcej o programach licealnych
    Matura IB DP stała się obecnie przepustką do wszystkich renomowanych uczelni na świecie. W gimnazjum i liceum uczniowie są wspierani w planowaniu i realizacji swej dalszej nauki przez Doradcę Kariery.