IBO

Program klasy drugiej i trzeciej liceum -
Matura Międzynarodowa IB w naszej SzkoleProgram Matury Międzynarodowej IB DP jest dwuletnim programem przygotowującym uczniów do podjęcia studiów w uczelniach wyższych na całym świecie. Wszystkie przedmioty, poza językiem polskim, wykładane są w języku angielskim. Program kończy się majową sesja egzaminacyjną.

W systemie IB DP uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z sześciu grup przedmiotowych:Nasze Liceum oferuje naukę następujących przedmiotów:

Język ojczysty język polski, język angielski
Drugi język język francuski, niemiecki, rosyjski, włoski (dostępny również na poziomie ab-initio)
Nauki humanistyczne i społeczne biznes i zarządzanie, informatyka, historia, psychologia
Nauki ścisłe biologia, chemia, fizyka, computer science
Matematyka matematyka - trzy poziomy trudności do wyboru przez ucznia
Sztuka Sztuki wizulane (zamiast tego przedmiotu można wybrać inny przedmiot z grup 1-4)


Uczeń ma obowiązek wybrać trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań - Higher Level (HL) i trzy przedmioty na niższym poziomie wymagań - Standard Level (SL). Różnica między przedmiotami prowadzonymi na poziomie HL oraz na poziomie SL to inna ilość materiału programowego oraz godzin lekcyjnych w tygodniu: 6 godzin lekcyjnych dla poziomu HL i 4 godziny lekcyjne dla poziomu SL.

Obok dwuletniej nauki wybranych przedmiotów uczeń musi zaliczyć przedmiot: teoria wiedzy (Theory of Knowledge - TOK). Teoria wiedzy jest kluczem do zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB. Tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy przedstawianej w programie IB. Stanowi krytyczną, twórczą refleksję w odniesieniu do nauki, procesu nauczania i wychowania, a także otaczającego nas świata. Jest znakomitą okazją do dyskusji, daje możliwość każdemu uczniowi na wypracowanie własnego sposobu uczenia się i krytycznej oceny otaczającego go świata.

Trzecim obowiązkowym elementem edukacji w ramach programu IB jest CAS (Creativity, Action, Service). Creativity oznacza aktywności pozaszkolne podejmowane przez ucznia programu IB, które powinny rozwijać jego wrażliwość artystyczną i emocjonalną (np. taniec, teatr, rysunek, jak również nauka języka obcego). Action to zajęcia sportowe (np. basen, siłownia, fitness, joga), które uczeń programu IB realizuje poza Szkołą. Service to wszelkie czynności, wykonywane bezpłatnie, które służą potrzebującym ludziom i zwierzętom. Uczniowie IB muszą stać się wolontariuszami poprzez np. pomoc osobom starszym w codziennych czynnościach, pracę w schronisku dla zwierząt, udzielanie bezpłatnych korepetycji itp. Każda forma pracy jest działalnością bezpłatną, kontrolowaną przez nauczyciela - koordynatora CAS i musi być udokumentowana raportami zawierającymi opis pracy i refleksje po dokonanej czynności. Koordynator CAS w naszej Szkole pomaga uczniom znaleźć aktywności realizowane w ramach Service oraz czuwa nad ich przebiegiem.

Ostatnim formalnym obowiązkiem przed przystąpieniem do egzaminu matury IB, jest napisanie przez ucznia pracy z wybranego przedmiotu - Extended Essay. Promotorem takiej pracy jest nauczyciel. Extended Essay można pisać z każdego oferowanego przez naszą Szkołę przedmiotu. Praca pisemna, licząca co najmniej 4000 słów, musi być całkowicie oryginalna oraz musi zawierać własne obserwacje, badania, wnioski zebrane podczas eksperymentów lub badania literatury.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia na dyplomie to 45 punktów.
Za każdy z sześciu przedmiotów uczeń może uzyskać po 7 punktów.
Dodatkowe punkty za TOK esej oraz Entended Essay, przyznawane przez egzaminatorów - maksymalnie 3 punkty.
Warunkiem koniecznym uzyskania dyplomu jest również zaliczenie CAS, w postaci 150 godzin wykonanych zadań wraz z ich opisami i refleksjami.

Minimalna liczba punktów potrzeba do uzyskania dyplomu to 24 punkty.
Warunkiem otrzymania dyplomu maturalnego jest uzyskanie w ramach realizowanych przedmiotów na poziomie rozszerzonym (HL), co najmniej 12 punktów.

Wszystkie egzaminy sprawdzane są przez zewnętrznych wykwalifikowanych egzaminatorów na całym świecie.

Więcej o Programie można znaleźć na oficjalnej stronie IB: www.ibo.org lub w wersji polskojęzycznej:
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=146.