Zasady rekrutacji do klasy pierwszej liceum (IGCSE)


1. Wszyscy kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego składającego się z 3 części: sprawdzianu z języka angielskiego, matematyki i z przedmiotu do wyboru (tabela 1: część A).
2. Z każdej części kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych (na szczeblu wojewódzkim), organizowanych przez Kuratorium Oświaty, otrzymują 100 punktów z danego przedmiotu i nie zdają egzaminu wstępnego z tego przedmiotu.
3. Jeżeli kandydat otrzyma z trzech części egzaminu wstępnego w sumie 150 punktów, przechodzi do dalszego etapu rekrutacji, tzn. rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy nie zebrali 150 punktów, nie mogą wziąć udziału w dalszej części rekrutacji.
4. Kandydat musi dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły z poprzedniej placówki edukacyjnej. Pod uwagę zostanie wzięta średnia ocen z przedmiotów na tym świadectwie (tabela 1: część B).
5. Kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 150 punktów z egzaminu wstępnego, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana (tabela 1: część C). Kandydat może uzyskać maksymalnie 70 punktów.
6. Kandydat może przedstawić Komisji Rekrutacyjnej swoje udokumentowane pozaszkolne osiągnięcia akademickie, artystyczne bądź sportowe. Każde osiągnięcie jest analizowane i punktowane przez Komisję Rekrutacyjną (tabela 1: część D). Maksymalna liczba punktów, przyznawana za osiągnięcia pozaszkolne, to 70.
7. W przypadku laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty, liczba punktów, otrzymanych za osiągnięcia pozaszkolne, może być większa niż 70.
8. Jeżeli kandydat otrzyma 250 punktów, w tym co najmniej 150 z egzaminu wstępnego, zostanie przyjęty do pierwszej klasy liceum IGCSE.
9. Wyniki rekrutacji są ostateczne.
10. Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor Szkoły, Koordynator IB, Koordynator CAS oraz przedstawiciel grona pedagogicznego.

Tabela 1.

Część Liczba punktów
Część A.
Egzamin wstępny składa się z 3 części:
  1. Język angielski - obowiązkowo
  2. Matematyka - obowiązkowo
  3. Wybrany przedmiot - do wyboru (języki: polski, francuski, rosyjski, niemiecki lub historia, chemia, fizyka, biologia)
Maksymalnie 300 punktów
(100 punktów za każdy egzamin)
Część B
Średnia ocen z raportu/świadectwa końcoworocznego/semestralnego


(60 punktów przyznawane jest za najwyższą średnią ocen możliwą do zdobycia w danym systemie edukacji)
Maksymalnie 60 punktów
Część C
Rozmowa kwalifikacyjna


Komunikatywność i płynność w posługiwaniu się językiem angielskim, sposób prezentacji

Znajomość założeń Programu Matury Międzynarodowej IB, w szczególności programu CAS

Test sytuacyjny, test na inteligencję

Osobowość, zainteresowania, motywacja
Maksymalnie 70 punktów


20 punktów


20 punktów10 punktów

20 punktów
Część D
Osiągnięcia ucznia


Egzamin językowy (FCE z oceną A)

Egzamin językowy (FCE z oceną B)

Egzamin językowy (ACE z oceną A )

Egzamin językowy (ACE z oceną B)

Egzamin gimnazjalny (średni wynik z 3 części egzaminu powyżej 80%)

Egzamin gimnazjalny (średni wynik z 3 części egzaminu z wynikiem 80-70%)

Laureat lub finalista konkursu kuratoryjnego

Laureat lub finalista (miejsce w pierwszej 10) konkursu/zawodów sportowych na poziomie międzynarodowym lub krajowym

Laureat lub finalista (miejsce w pierwszej dziesiątce) konkursu przedmiotowego/kuratoryjnego na poziomie wojewódzkim/zawodów sportowych

Laureat lub finalista (miejsce w pierwszej 10) konkursu przedmiotowego/kuratoryjnego na poziomie miejskim, gminnym lub międzyszkolnym

Udokumentowany udział w akcji charytatywnej, wolontariacie
Inne osiągnięcia (specjalne)
Maksymalnie 70 punktów


10 punktów

5 punktów

15 punktów

10 punktów

20 punktów


10 punktów


70 punktów

20 punktów10 punktów
5 punktów
10 punktów
Razem 500 punktów

  Zasady rekrutacji do klasy drugiej liceum (Program Matury Międzynarodowej IB)


1. Kandydaci do klasy drugiej (Programu Matury Międzynarodowej IB) muszą przedstawić 5 najlepszych wyników egzaminów brytyjskich IGCSE, które zostaną przeliczone na punkty (tabela 2: część A).
2. Jeżeli kandydat ukończył pierwszą klasę w innym systemie edukacyjnym (nie zdawał egzaminów IGCSE), musi przystąpić do egzaminu wstępnego (tabela 1: część A oraz zasady rekrutacji do pierwszej klasy IGCSE - punkty 1, 2 i 3).
3. Kandydat musi dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły z poprzedniej placówki edukacyjnej. Pod uwagę zostanie wzięta średnia ocen z przedmiotów na tym świadectwie (tabela 2: część B).
4. Kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 150 punktów z egzaminów IGCSE (tabela 2: część A) lub egzaminu wstępnego, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana (tabela 2: część C). Kandydat może uzyskać maksymalnie 70 punktów.
5. Kandydat może przedstawić Komisji Rekrutacyjnej swoje udokumentowane pozaszkolne osiągnięcia akademickie, artystyczne bądź sportowe. Każde osiągnięcie jest analizowane i punktowane przez Komisję Rekrutacyjną (tabela 2: część D). Maksymalna liczba punktów, przyznawana za osiągnięcia pozaszkolne, to 70.
6. W przypadku laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty, liczba punktów, otrzymanych za osiągnięcia pozaszkolne, może być większa niż 70.
7. Jeżeli kandydat otrzyma 250 punktów, zostanie przyjęty do drugiej klasy liceum.
8. Wyniki rekrutacji są ostateczne.
9. Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor Szkoły, Koordynator IB, Koordynator CAS oraz przedstawiciel Grona Pedagogicznego.

Tabela 2

Część Liczba punktów
Część A.

Najlepsze 5 wyników egzaminu IGCSE:W przypadku uczniów z innego systemu edukacji, kandydat zdaje egzamin wstępny (patrz rekrutacja do klasy pierwszej)
Maksymalnie 300 punktów

A* - 60 punktów

A - 50 punktów

B - 40 punktów

C - 30 punktów

D - 20 punktów

E - 10 punktów

F,U,G - 0 punktów
Część B
Średnia ocen z raportu/świadectwa końcoworocznego/semestralnego(60 punktów przyznawane są za najwyższą średnią ocen możliwą do zdobycia w danym systemie edukacji)
Maksymalnie 60 punktów
Część C
Rozmowa kwalifikacyjna


Komunikatywność i płynność w posługiwaniu się językiem angielskim, sposób prezentacji

Znajomość założeń Programu Matury Międzynarodowej IB, w szczególności programu CAS

Test sytuacyjny, test na inteligencję

Osobowość, zainteresowania, motywacja

Maksymalnie 70 punktów

20 punktów20 punktów10 punktów

20 punktów
Część D
Pozaszkolne osiągnięcia ucznia


Egzamin językowy (FCE z oceną A)

Egzamin językowy (FCE z oceną B)

Egzamin językowy (ACE z oceną A )

Egzamin językowy (ACE z oceną B)

Egzamin gimnazjalny (średni wynik z 3 części egzaminu powyżej 80%)

Egzamin gimnazjalny (średni wynik z 3 części egzaminu z wynikiem 80-70%)

Laureat lub finalista konkursu kuratoryjnego

Laureat lub finalista (miejsce w pierwszej 10) konkursu/zawodów sportowych na poziomie międzynarodowym lub krajowym

Laureat lub finalista (miejsce w pierwszej 10) konkursu przedmiotowego/kuratoryjnego na poziomie wojewódzkim/zawodów sportowych

Laureat lub finalista (miejsce w pierwszej 10) konkursu przedmiotowego/kuratoryjnego na poziomie miejskim, gminnym lub międzyszkolnym

Udokumentowany udział w akcji charytatywnej, wolontariacie
Inne osiągnięcia (specjalne)
Maksymalnie 70 punktów


10 punktów

5 punktów

15 punktów

10 punktów

20 punktów


10 punktów


70 punktów


20 punktów
10 punktów

5 punktów

10 punktów
Razem 500 punktów

  Zasady rekrutacji do klasy trzeciej liceum i w trakcie trwania roku szkolnego
Istnieje możliwość dołączenia do każdej klasy liceum w trakcie trwania roku szkolnego. Decyzję o przyjęciu ucznia do danej klasy podejmuje Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu ostatniego raportu/świadectwa z poprzedniej szkoły. Wszyscy kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, przyjęty na specjalnych warunkach, może ubiegać się o zniżki czesnego dopiero w następnym roku szkolnym.