Zasady rekrutacji do klasy pierwszej liceum (IGCSE)


1. Wszyscy kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego składającego się z 3 części: sprawdzianu z języka angielskiego, matematyki i z przedmiotu do wyboru (tabela 1: część A).
2. Z każdej części kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych (na szczeblu wojewódzkim), organizowanych przez Kuratorium Oświaty, otrzymują 100 punktów z danego przedmiotu i nie zdają egzaminu wstępnego z tego przedmiotu.
3. Jeżeli kandydat otrzyma z trzech części egzaminu wstępnego w sumie 150 punktów, przechodzi do dalszego etapu rekrutacji, tzn. rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy nie zebrali 150 punktów, nie mogą wziąć udziału w dalszej części rekrutacji.
4. Kandydat musi dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły z poprzedniej placówki edukacyjnej. Pod uwagę zostanie wzięta średnia ocen z przedmiotów na tym świadectwie (tabela 1: część B).
5. Kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 150 punktów z egzaminu wstępnego, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana (tabela 1: część C). Kandydat może uzyskać maksymalnie 70 punktów.
6. Kandydat może przedstawić Komisji Rekrutacyjnej swoje udokumentowane pozaszkolne osiągnięcia akademickie, artystyczne bądź sportowe. Każde osiągnięcie jest analizowane i punktowane przez Komisję Rekrutacyjną (tabela 1: część D). Maksymalna liczba punktów, przyznawana za osiągnięcia pozaszkolne, to 70.
7. W przypadku laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty, liczba punktów, otrzymanych za osiągnięcia pozaszkolne, może być większa niż 70.
8. Jeżeli kandydat otrzyma 250 punktów, w tym co najmniej 150 z egzaminu wstępnego, zostanie przyjęty do pierwszej klasy liceum IGCSE.
9. Wyniki rekrutacji są ostateczne.
10. Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor Szkoły, Koordynator IB, Koordynator CAS oraz przedstawiciel grona pedagogicznego.

Tabela 1.

Część Liczba punktów
Część A.
Egzamin wstępny składa się z 3 części:
  1. Język angielski - obowiązkowo
  2. Matematyka - obowiązkowo
  3. Wybrany przedmiot - do wyboru (historia, geografia, chemia, fizyka, biologia, polski)
Maksymalnie 300 punktów
(100 punktów za każdy egzamin)
Część B
Średnia ocen z raportu/świadectwa końcoworocznego/semestralnego


(60 punktów przyznawane jest za najwyższą średnią ocen możliwą do zdobycia w danym systemie edukacji)
Maksymalnie 60 punktów
Część C
Rozmowa kwalifikacyjna


Komunikatywność i płynność w posługiwaniu się językiem angielskim, sposób prezentacji

Znajomość założeń Programu Matury Międzynarodowej IB, w szczególności programu CAS

Test sytuacyjny, test na inteligencję

Osobowość, zainteresowania, motywacja
Maksymalnie 70 punktów


20 punktów


20 punktów10 punktów

20 punktów
Część D
Osiągnięcia ucznia


Egzamin językowy (FCE z oceną A)

Egzamin językowy (FCE z oceną B)

Egzamin językowy (ACE z oceną A )

Egzamin językowy (ACE z oceną B)

Egzamin gimnazjalny (średni wynik z 3 części egzaminu powyżej 80%)

Egzamin gimnazjalny (średni wynik z 3 części egzaminu z wynikiem 80-70%)

Laureat lub finalista konkursu kuratoryjnego

Laureat lub finalista (miejsce w pierwszej 10) konkursu/zawodów sportowych na poziomie międzynarodowym lub krajowym

Laureat lub finalista (miejsce w pierwszej dziesiątce) konkursu przedmiotowego/kuratoryjnego na poziomie wojewódzkim/zawodów sportowych

Laureat lub finalista (miejsce w pierwszej 10) konkursu przedmiotowego/kuratoryjnego na poziomie miejskim, gminnym lub międzyszkolnym

Udokumentowany udział w akcji charytatywnej, wolontariacie
Inne osiągnięcia (specjalne)
Maksymalnie 70 punktów


10 punktów

5 punktów

15 punktów

10 punktów

20 punktów


10 punktów


70 punktów

20 punktów10 punktów
5 punktów
10 punktów
Razem 500 punktów