Zasady udzielania zniżek czesnego w Międzynarodowym Europejskim Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie - International European School * Warsaw
Tabela 1. Zniżki czesnego oferowane uczniom liceum.

Liczba punktów uzyskanych podczas rekrutacji Zniżka czesnego (w procentach)
500 - 450 punktów 65 %
449 - 400 punktów 50 %
399 - 375 punktów 30 %
374 - 350 punktów 20 %
349 - 330 punktów 10 %
329 - 300 punktów 5 %
299 - 250 punktów 0 %

1. Zniżki w opłatach czesnego dla uczniów klasy pierwszej liceum
1.1. Kandydat, który otrzymał co najmniej 250 punktów w procesie rekrutacji, może ubiegać się o przyznanie zniżki czesnego w pierwszej klasie liceum.
1.2. Zniżki czesnego przyznawane są uczniom klasy pierwszej liceum w zależności od liczby punktów zdobytych podczas rekrutacji według Tabeli 1.
1.3. Zniżka, uzyskana w pierwszym roku nauki w liceum, nie ulega przeniesieniu na następne lata (klasa druga i trzecia).
2. Zniżki w opłatach czesnego dla uczniów klasy drugiej liceum
2.1. Uczeń klasy drugiej liceum może otrzymać zniżkę w opłatach czesnego w oparciu o poniższe zasady:
2.1.1. Punktowane są 4 najlepsze wyniki z egzaminu IGCSE (za każdy egzamin można otrzymać maksymalnie 60 punktów. Punkty są liczone według następującego wzoru: A* = 60 punktów, A = 50 punktów, B = 40 punktów, C = 20 punktów, D = 10 punktów, E, F, G, U = 0 punktów);
2.1.2. Punktowana jest średnia ocen na ostatnim świadectwie/raporcie szkolnym według schematu:

Tabela 2.

Średnia ocen Liczba punktów
6.0 - 5.5 60 punktów
5.4 - 5.0 50 punktów
4.9 - 4.5 40 punktów
4.4 - 4.0 30 punktów
3.9 - 3.5 20 punktów
Poniżej 3.5 0 punktów
2.1.3. W przypadku brytyjskiego systemu oceniania, średnia jest wyliczana wg wzoru: Ocena A* lub A = 6 punktów, B = 5 punktów, C = 4 punkty, D = 3 punkty, E = 2 punkty, F - 1 punkt;
2.1.4. Za każdy czynny i udokumentowany udział w szkolnym wydarzeniu uczeń może otrzymać 10 punktów. Maksymalnie uczeń może zdobyć 70 punktów. Osobą oceniającą udział ucznia w uroczystościach i jego zaangażowanie jest Koordynator CAS, który przyznaje punkty. Wymagania, dotyczące udziału w uroczystościach szkolnych, ustala Koordynator CAS;
2.1.5. Uczeń może również otrzymać maksymalnie 130 punktów za zorganizowanie i przeprowadzenie, samodzielnie lub w grupie, działań na rzecz szkoły o charakterze: społecznym, artystycznym, sportowym, akademickim lub charytatywnym. Ocenie będą wówczas podlegać następujące elementy:

Tabela 3.

Wpływ danego wydarzenia na społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli oraz rodziców) 50 punktów
Wpływ na rozwój interpersonalny ucznia organizującego wydarzenie 50 punktów
Sposób upowszechniania wydarzenia 30 punktów

Oceny tych działań dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor Szkoły, Koordynator IB, Koordynator CAS oraz przedstawiciel grona pedagogicznego;
2.1.6. Warunkiem koniecznym otrzymania zniżki w opłatach czesnego w klasie drugiej liceum jest uzyskanie przez ucznia na ostatnim świadectwie/raporcie końcoworocznym co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania;
2.1.7. Zniżka w opłatach czesnego w klasie drugiej obliczana jest na podstawie Tabeli 1.
3. Zniżki w opłatach czesnego dla uczniów klasy trzeciej liceum
3.1. Uczeń klasy trzeciej liceum może otrzymać zniżkę w opłatach czesnego w oparciu o poniższe zasady:
3.1.1. Punktowana jest średnia ocen na ostatnim świadectwie/raporcie szkolnym według schematu:

Tabela 4.

Średnia ocen Liczba punktów
7.00 - 6.75 200 punktów
6.74 - 6.50 180 punktów
6.49 - 6.25 160 punktów
6.24 - 6.00 140 punktów
5.99 - 5.75 120 punktów
5.74 - 5.50 100 punktów
5.49 - 5.25 80 punktów
5.24 - 5.00 60 punktów
4.99 - 4.50 40 punktów
4.49 - 4.00 20 punktów
Poniżej 3.99 0 punktów
3.1.2. Punktowana jest ocena zachowania uzyskana przez ucznia na ostatnim świadectwie/raporcie końcoworocznym według schematu:

Tabela 5.

Ocena zachowania Liczba punktów
Wzorowe 100 punktów
Bardzo dobre 80 punktów
Dobre 60 punktów
Poprawne 40 punktów
3.1.3. Za każdy czynny i udokumentowany udział w wydarzeniu szkolnym uczeń może otrzymać 10 punktów. Maksymalnie uczeń może otrzymać 70 punktów. Osobą oceniającą udział ucznia w uroczystościach i jego zaangażowanie jest Koordynator CAS, który przyznaje punkty. Wymagania, dotyczące udziału w uroczystościach szkolnych, ustala Koordynator CAS;
3.1.4. Uczeń może również otrzymać maksymalnie 130 punktów za zorganizowanie i przeprowadzenie, samodzielnie lub w grupie, wydarzenia szkolnego o charakterze: społecznym, artystycznym, sportowym, akademickim lub charytatywnym. Ocenie będą wówczas podlegać następujące elementy:

Tabela 6.

Wpływ danego wydarzenia na społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli oraz rodziców) 50 punktów
Wpływ na rozwój interpersonalny ucznia organizującego wydarzenie 50 punktów
Sposób upowszechniania wydarzenia 30 punktów

Oceny tych działań dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor Szkoły, Koordynator IB, Koordynator CAS oraz przedstawiciel grona pedagogicznego;
3.1.5. Zniżka w opłatach czesnego w klasie trzeciej obliczana jest na podstawie Tabeli 1.
4. Zatwierdzanie zniżek w opłatach czesnego i tryb odwoławczy
4.1. Wszystkie zniżki w opłatach czesnego przyznane uczniom liceum przez Komisję Rekrutacyjną wymagają zatwierdzenia przez organ prowadzący liceum.
4.2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyznania zniżki w opłatach czesnego na dany rok szkolny, prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego liceum, za pośrednictwem Komisji Rekrutacyjnej.