Misja i etos
Edukacja na miarę XXI wieku
Międzynarodowa Szkoła Europejska w Warszawie stawia przed sobą zadanie wychowania świadomych swoich praw, otwartych na wszystkie kultury i przygotowanych do wyzwań dwudziestego pierwszego wieku, przyszłych obywateli zjednoczonej, demokratycznej Europy i świata.

Cel ten Szkoła osiąga poprzez własny program wychowawczy, dążenie do doskonałości programów nauczania, osiąganie światowych standardów w wielojęzycznej edukacji i akredytacje do międzynarodowych organizacji oświatowych. Na każdym etapie edukacyjnym Szkoła dąży do jak najlepszego przygotowania swoich uczniów do dalszego kształcenia w ramach zarówno programów narodowych, jak i struktur prowadzących do Międzynarodowej Matury - International Baccalaureate Organisation.

Międzynarodowa Szkoła Europejska w Warszawie system wartości moralnych czerpie z kulturowych korzeni chrześcijańskiej Europy i ogólnoludzkich wartości humanistycznych. Swoje działania opiera na poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów prawnych ratyfikowanych przez społeczności międzynarodowe, a w szczególności Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Szkoła znajduje się w malowniczej willowo-parkowej dzielnicy Warszawy, w sąsiedztwie Pałacu Wilanowskiego, jednego z najcenniejszych barokowych zespołów zabytkowych w Polsce. Panuje w niej życzliwa i przyjazna atmosfera. Nie ma tutaj miejsca na przemoc fizyczną lub psychiczną, na poniżanie i naruszanie godności, na narkotyki i obojętność na problemy uczniów.

Uczniowie poznają swoje prawa wynikające zarówno z przepisów wewnętrznych Szkoły, jak i prawa międzynarodowego. Każdy uczeń ma prawo do nauki swojej religii w Szkole.

Wszyscy uczniowie wiedzą czego, kiedy i jak będą się uczyli, informują ich o tym na początku roku nauczyciele.

Anglojęzyczna kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach naucza w dwunastoosobowych klasach zapewniających indywidualny kontakt z każdym uczniem.

Nauczyciele oceniają pracę uczniów według obiektywnych kryteriów ustalonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Uczniowie także oceniają swoje postępy zdobywając w ten sposób krytyczne podejście do własnej pracy.

Językiem wykładowym na zajęciach obowiązkowych jest język angielski. Wszyscy uczniowie uczą się także języka polskiego. Ponadto Szkoła oferuje możliwość nauki innych języków: francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego. Uczniowie mogą również pielęgnować własną kulturę i tradycję poprzez naukę języka ojczystego i historii swojego narodu.

Szkoła realizuje programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W gimnazjum i liceum realizowany jest także program nauczania dający możliwość przystąpienia do egzaminów małej i dużej Międzynarodowej Matury Brytyjskiej (IGCSE i Advanced Level). Matura brytyjska podlega nostryfikacji oraz umożliwia wstęp na prestiżowe uczelnie wyższe w Europie i na świecie.

Od początku swego istnienia Szkoła inspiruje się zasadami kształcenia w środowiskach wielokulturowych, wprowadzonymi przed laty w International Baccalaureate Organisation (IBO). Dotyczy to zarówno Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP) jak i Diploma Programme (IBDP). Szkoła ma akredytację International Baccalaureate Organization do przeprowadzania matury międzynarodowej DP. Międzynarodowa Matura będąca zwieńczeniem międzynarodowej edukacji IBO jest uznawana w Polsce automatycznie za równoważną świadectwu dojrzałości, zaś na świecie jest coraz skuteczniejszą przepustką do najbardziej renomowanych uczelni.

Ważne miejsce w życiu Szkoły zajmuje wymiana międzynarodowa, realizowana podczas obozów językowych i sportowych w czasie roku szkolnego, a także w czasie wakacji letnich. Dzięki niej uczniowie różnych narodowości poznają się, wymieniają poglądy, zawierają przyjaźnie i tworzą w ten sposób najtrwalsze podstawy dla jednoczącej się Europy.

Od czwartej klasy szkoły podstawowej uczniowie korzystają ze zwiększonej liczby godzin nauki informatyki. Mają nieograniczony czasowo dostęp do Internetu. Posiadają własne konta oraz kody dostępu do informacji na serwerze Szkoły. Także tą drogą Rodzice informowani są o postępach w nauce i sukcesach swoich dzieci.

Uczniowie zdobywają wiedzę o świecie przyrody poprzez doświadczenia przeprowadzane w specjalnie wyposażonej do tego celu pracowni. Szkoła posiada wszechstronną bibliotekę, a także księgozbiór multimedialny. Dostęp do biblioteki możliwy jest także poprzez Internet.

Szkoła organizuje różne zajęcia nadobowiązkowe: językowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalno-rozrywkowe.

Prawidłowy rozwój fizyczny gwarantuje każdemu uczniowi duża ilość zajęć sportowych różnego typu, odbywających się zarówno na terenie Szkoły (aerobik, gimnastyka korekcyjna i sportowa, tenis stołowy) jak i poza nim w najlepszych obiektach sportowych Gminy Wilanów i całej Warszawy. Każda przerwa w zajęciach szkolnych wypełniana jest szkolną ofertą udziału w obozach sportowych np. narciarskich, piłkarskich, tenisowych, żeglarskich czy snowboardowych.

Szkoła zapewnia stałą opiekę pielęgniarską oraz okresowe profilaktyczne badania stomatologiczne i ortopedyczne. Podczas specjalnych dyżurów możliwe jest również skorzystanie z porad pedagoga szkolnego, psychologa lub terapeuty.

Szkoła posiada profesjonalną ochronę, zapewnia transport w promieniu 20 km od swojej siedziby i oferuje trzy posiłki dziennie w ramach opłacanego czesnego.

Nauka w naszej Szkole to wielka przygoda i wyzwanie dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli