Opłaty
roczne za naukę 2019/2020
Wpisowe
1. dla oddziałów przedszkolnych / "zerówki": 3.000,00 PLN
2. dla klas I-III szkoły podstawowej: 5.000,00 PLN
3. dla klas IV-VI szkoły podstawowej: 5.000,00 PLN
4. dla klas VII-VIII szkoły podstawowej: 5.000,00 PLN
5. dla klas I-III liceum: 5.000,00 PLN
Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną na cały okres nauki dziecka w Szkole. Przejście dziecka z klasy „0” do klasy I szkoły podstawowej wymaga uzupełnienia wpisowego do wysokości ustalonej na tym etapie edukacyjnym.

Czesne
1. dla oddziałów przedszkolnych (od 3 roku życia): 29.200,00 PLN
2. dla klasy "0": 34.300,00 PLN
3. dla klas I-III szkoły podstawowej: 39.400,00 PLN
4. dla klas IV-VI szkoły podstawowej: 44.500,00 PLN
5. dla klas VII-VIII szkoły podstawowej: 46.000,00 PLN
6. dla klas I-III liceum: 46.000,00 PLN
Dla umów o naukę zawieranych w trakcie roku szkolnego, czesne roczne dzielone jest na 10 miesięcy nauki i naliczane proporcjonalnie za każdy kalendarzowy miesiąc nauki pozostały do końca roku szkolnego, bez względu na datę rozpoczęcia nauki w danym miesiącu.
 
Czesne zawiera opłaty za:
1. opiekę nad uczniem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00;
2. naukę w szkole podstawowej oraz w gimnazjum obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących zgodnych z podstawą programową ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i w oparciu o zatwierdzone przez nie programy nauczania, wzbogacone treściami programowymi The National Curriculum for England oraz inspirowanymi przez Primary Years Programme i Middle Years Programme International Baccalaureate Organization;
3. naukę w liceum ogólnokształcącym zgodnie z wymogami programowymi National Curriculum for England oraz Diploma Programme International Baccalaureate Organization;
4. zajęcia ponadobowiązkowe / fakultatywne organizowane przez Szkołę w tym: samodzielna praca uczniów pod opieką i z pomocą nauczyciela („odrabianie lekcji”);
5. opiekę i porady psychologa oraz pedagoga szkolnego;
6. profilaktyczne badania lekarskie w oddziałach przedszkolnych i na każdym etapie edukacyjnym;
7. zajęcia sportowe organizowane przez Szkołę w ramach lekcji wychowania fizycznego;
8. zestaw wypożyczanych podręczników i zeszytów ćwiczeń dla ucznia do zajęć obowiązkowych;
9. trzy posiłki dziennie: drugie śniadanie, obiad i podwieczorek;
10. transport z domu do Szkoły oraz ze Szkoły do domu w odległości 20 km od Szkoły, liczonej według wskazań uzyskanych z internetowego programu GPS – Google Maps;
11. transport na obowiązkowe zajęcia organizowane przez Szkołę
 
Czesne nie zawiera opłat za:
1. obowiązkowe ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków;
2. zewnętrzne egzaminy publiczne, w tym egzaminy obowiązkowo wymagane przez Szkołę;
3. opiekę nad dzieckiem po godzinie 16.00;
4. dodatkowe zajęcia lekcyjne, w tym z języków obcych innych niż oferowane przez Szkołę w ramach zajęć obowiązkowych
5. dodatkowe ponadobowiązkowe zajęcia organizowane przez Szkołę po godz.14.00;
6. dodatkowe podręczniki i pomoce do zajęć ponadobowiązkowych;
7. zajęcia sportowe poza obowiązkowymi lekcjami wychowania fizycznego;
8. dodatkowe zajęcia w okresie ferii i wakacji, w tym np. obozy sportowo-rekreacyjne;
9. obowiązkowy szkolny strój tj. strój codzienny, galowy i sportowy;
10. transport z domu do Szkoły oraz ze Szkoły do domu w odległości powyżej 20 km od Szkoły, liczonej według wskazań uzyskanych z internetowego programu GPS – Google Maps;
11. organizację transportu z domu do Szkoły i ze Szkoły do domu dla ucznia, który w trakcie roku szkolnego zmienił adres zamieszkania;
12. dodatkowe świadczenia organizowane na życzenie Rodziców.

Wszystkie wpłaty rozliczane są według waluty PLN. Opłaty wnoszone w walucie €uro rozliczane są według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień wpływu środków na konto International European School Sp. z o.o.
Opłaty 2019/2020 (pdf, 127KB)


Opłaty 2020/2021 (pdf, 124KB)


Konta bankowe
"INTERNATIONAL EUROPEAN SCHOOL"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BANK PEKAO S.A. XVIII ODDZIAŁ W WARSZAWIE AL.JANA PAWŁA II 61B
PLN: 64124020631111000002011040

EURO: 18124020631978001000077760