ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
 
Program nauczania dla oddziałów przedszkolnych

Na etapie nauczania przedszkolnego łączymy dwie podstawy programowe – polską, zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz treści programowe zawarte w British National Curriculum.

Zajęcia z języka polskiego odbywają się w wymiarze 3 lub 5 godzin lekcyjnych tygodniowo, w zależności od grupy wiekowej. Pozostałe zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Cele wychowania przedszkolnego w naszej placówce:
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej i tolerancji dla różnorodności.
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Metody, które wykorzystujemy w pracy dobieramy w oparciu o znajomość potrzeb rozwojowych dzieci.
 
 
Zasady Przyjęcia do Oddziałów Przedszkolnych
 
W roku szkolnym 2018/2019 International European School * Warsaw prowadzi rekrutację do grup:
 • Grupa przedszkolna (P 1) - od 3 roku życia
 • Grupa przedszkolna (P 2)
 • Grupy "0"
Procedura:
 –  Kontakt mailowy ze Szkołą(ies[at]ies-warsaw.pl),
 –  Wypełnienie wymaganych dokumentów
 • formularz aplikacyjny
 • formularz medyczny
 –  Odesłanie dokładnie wypełnionych formularzy do Sekretariatu Szkoły.
 –  Zapisy na indywidualne spotkanie informacyjne.
 –  Indywidualne spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów.
 –  Informacja o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej
 –  Podpisanie umowy pomiędzy Rodzicami a Szkołą